Modificacions en l’estructura patrimonial de les cooperatives

Notícies

Cercador de Notícies

21.06.2013

Modificacions en l’estructura patrimonial de les cooperatives

L’actual normativa comptable que regeix a Espanya es va adaptar de la normativa internacional de comptabilitat, més coneguda com NIC, que va aprovar la Unió Europea i que es va establir al nostre país a través del Pla General Comptable vigent des del gener del 2008.

compartir notícia

Recentment s’ha aprovat l’adaptació sectorial del pla a la comptabilitat de les cooperatives. Tanmateix, aquesta adaptació no ha estat lliure de polèmiques, atès el tractament que fa de l’estructura patrimonial de les cooperatives. El principal aspecte a tenir en compte fa referència al capital social de les cooperatives que pot tenir la qualificació de fons propis, passiu o instrument financer compost. En la norma de registre i valoració novena s’estableix que «els instruments financers emesos o assumits s’han de classificar com a passius financers, en la seva totalitat o en una de les seves parts, sempre que d’acord amb la seva realitat econòmica suposin per a l’empresa una obligació contractual, directa o indirecta, de lliurar efectiu o un altre actiu financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables, com ara un instrument financer que prevegi la seva recompra obligatòria per part de l’emissor, o que atorgui al tenidor el dret a exigir a l’emissor seu rescat en una data i per un import determinat o determinable, o a rebre una remuneració predeterminada sempre que hi hagi beneficis distribuïbles». Això suposa per a les societats cooperatives que les aportacions dels socis, en la mesura que no atorguin a la societat el dret incondicional a refusar el seu reemborsament, passen a tenir parcialment la qualificació de passiu, amb la consegüent reducció, a efectes comptables, dels seus fons propis.

Aquesta disposició està vigent des de principis d’any, el que significa que les cooperatives tenen fins a final d’any per prendre les decisions oportunes i modificar els seus estatuts en conseqüència. Si l’assemblea acorda que les aportacions dels socis perdin la capacitat de ser automàticament reemborsables en cas de baixa del soci en la cooperativa, llavors aquestes aportacions poden ser comptabilitzades com a fons propis, en cas contrari seran considerades com un passiu, és a dir com una deute de la cooperativa amb el soci, amb independència de la seva consideració jurídica.

Anar a l'inici del contingut