La identitat cooperativa en l’entorn sanitari

Notícies

Cercador de Notícies

25.04.2016

La identitat cooperativa en l’entorn sanitari

a cooperativa SCIAS i, en el seu conjunt, el Grup Assistència, del qual forma part, són un exemple indiscutible del compliment dels principis continguts en la Declaració d’identitat cooperativa aprovada per l’Aliança Cooperativa Internacional. En aquest article, el Dr. Gerard Martí, sotsdirector mèdic d’SCIAS Hospital de Barcelona i patró de la Fundació Espriu, repassa un per un aquests principis i explica de quina manera cada un d’ells regeix l’activitat i determina els objectius d’una de les cooperatives més representatives de l’entorn sanitari.

compartir notícia

El passat mes de novembre es va celebrar a Turquia la Conferència Global de l’Aliança Cooperativa Internacio­nal. En el marc d’aquesta trobada, es va commemorar el 120è aniversari de l’Aliança i es va nomenar per elecció democràtica la Sra. Leroux com a nova presidenta de l’organització que representa el moviment cooperatiu mundial. Un dels temes més destacats de la conferèn­cia va ser la publicació de les Notas de orientación para los principios cooperativos com a eina d’una campanya de promoció del cooperativisme que porta per lema “Coo­peratives per un món millor”.

Aquestes notes orientatives estan basades en la Decla­ració de la identitat cooperativa (DIC) aprovada per l’Alian­ça l’any 1995 que va ser ratificada per l’Assemblea Gene­ral de Nacions Unides l’any 2001 i per una recomanació de l’Organització Internacional del Treball l’any 2002 que, d’aquesta manera, atorgaven un caràcter essencial específic a l’empresa cooperativa.

L’exemple de Scias

La declaració esmentada conté la definició de coopera­tiva, els valors en què se sustenten les cooperatives i els principis amb què es porten a la pràctica. Aquests princi­pis que s’agrupen en set apartats són els que estan acura­dament explicats en les notes orientatives, acompanyats d’unes consideracions que, en el futur, caldrà tenir en compte. L’extens document de Notas de orientación para los principios cooperativos està il·lustrat amb algun exem­ple de diferents cooperatives; un d’aquests exemples és la cooperativa SCIAS, amb la fotografia d’una de les ins­tal·lacions de l’Hospital de Barcelona.

Aquesta cooperativa que forma part del Grup Assis­tència a Barcelona i és una de les integrants de la Fun­dació Espriu és un clar exemple de l’acompliment dels principis d’identitat cooperativa en l’entorn sanitari. SCIAS, propietària i gestora de l’Hospital de Barcelona, acredita amb més de quaranta anys d’història ser una realitat cooperativa en el sector salut del nostre entorn.

SCIAS i l’Hospital de Barcelona juntament amb Au­togestió Sanitària Societat Cooperativa, propietària de l’asseguradora Assistència Sanitària, formen el Grup As­sistència i constitueixen un mosaic de diferents entitats jurídiques que, amb dependència directa o indirecta d’al­guna de les cooperatives esmentades, realitzen les seves activitats i escometen els seus objectius tenint sempre en compte la identitat cooperativa de la seva cooperativa nodrissa en el grup.

En el Grup Assistència, l’afiliació a les cooperatives SCIAS i Autogestió es voluntària i oberta, sense discri­minació de cap mena, tal com s’expressa en el primer punt de la DIC.

També s’hi acompleix el segon punt de la DIC, on s’indica que les estructures de govern de les coopera­tives del grup són participatives i democràtiques. A les assemblees generals anuals –màxim òrgan de govern–, hi són convocats tots els membres de la cooperativa, i en les votacions s’aplica el principi d’igualtat de drets de participació –un soci, un vot–. Tanmateix, tots el mem­bres que conformen els consells rectors són escollits o ratificats democràticament a les assemblees.

Autonomia econòmica

Els membres de cada cooperativa tenen una participació igualitària al capital de la mateixa sobre el que s’exerceix un control democràtic acurat per part dels òrgans de go­vern. Les cooperatives d’aquest grup són sense ànim de lucre i els excedents es dediquen bàsicament a inversions destinades al desenvolupament de l’empresa, a reserves i a formació cooperativa, seguint els marges que indica la legislació vigent. Amb això s’acompleix el tercer punt de la DIC.

cog4_780

El Grup Assistència és un grup econòmicament autò­nom que no rep recursos aliens –que no siguin dels seus socis i afiliats– per a les seves activitats. Els membres de la societat que arriben democràticament al consell rector, ho fan en la seva condició individual de socis, no pas en representació de cap entitat de dret públic o grup polític. En definitiva, el grup és autònom i independent tal com es proclama en el quart punt de la DIC.

Pel que fa a educació, formació i informació, cin­què punt de la DIC, cal comentar que, per exemple, a SCIAS-Hospital de Barcelona es desenvolupen diferents programes anuals de formació interns i externs que es­tan dotats d’un pressupost que regula periòdicament la comissió de docència del centre. Tanmateix, la coope­rativa Autogestió i l’asseguradora Assistència Sanitària atorguen també de forma anual una sèrie de beques de formació per a professionals en l’àmbit sanitari. Les dues cooperatives publiquen de forma periòdica una sèrie de documents de seguiment de les activitats de les diferents societats i, de forma conjunta, una memòria anual que recull les principals activitats del grup.

Aliança estratègica

La cooperació entre cooperatives és un dels trets fona­mentals del Grup Assistència i una de les claus del seu èxit. Autogestió Sanitària, societat cooperativa de met­ges, amb la seva eina d’assegurances de salut Assistència Sanitària, treballen en “aliança estratègica” amb la coo­perativa d’usuaris SCIAS i el seu Hospital de Barcelona. Sota la directriu permanent d’una comissió intercoo­perativa anomenada Comissió de grup, se supervisen i gestionen les activitats tant de les dues cooperatives de capçalera com de la resta de societats del grup. Aquesta aliança entre cooperatives, essencial per al bon funciona­ment d’aquest grup cooperatiu, corrobora de ple l’acom­pliment del sisè punt de la DIC.

Vocació de servei

El setè i darrer punt de la DIC introdueix les coopera­tives en el concepte de “preocupació per la comunitat”. Aquest concepte es l’essència del pensament del Dr. Josep Espriu (1914-2002), fundador i promotor de les cooperatives del Grup Assistència, qui a partir dels anys setanta del segle passat va trobar, en el cooperativisme, la materialització dels seus ideals i de la seva visió de l’organització d’un sistema sanitari capaç de resoldre ne­cessitats col·lectives, en l’àmbit sanitari, tant de professi­onals com dels usuaris que, a través de les cooperatives respectives, es relacionen i organitzen de forma lliure, autogestionada i satisfactòria per a ambdós col·lectius. En el grup, totes les organitzacions estan orientades al servei i no a l’ànim de lucre mercantil.

En definitiva, el Grup Assistència i les seves coope­ratives són un clar exponent de l’acompliment dels prin­cipis de la DIC en l’àmbit sanitari del nostre entorn.

Anar a l'inici del contingut